Kursplan för

Livsmedelskemi och nutrition
Food Chemistry and Nutrition

KLGN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: B4-lm, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemiska och nutritionella egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskaper om:

I kursen ingår föreläsningar och andra aktiviteter:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen och laborationer. Th-skalan baseras på skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi , KBK011 Biokemi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG060

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se