Kursplan för

Probiotika
Probiotics

KLGN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1
Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en beskrivning för hur bakterier associerade till människan kan påverka hälsan, hur man genom tillförsel av specifika utvalda bakterier kan påverka sjukdomar och hälsostatus samt hur probiotiska livsmedel industriellt kan utformas (probiotisk design).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Följande delmoment behandlas i kursen: Basal biologisk problemlösning, bakteriesystematik och metoder att klassificera och identifiera bakterier; tarmflorans sammansättning och ekologi; effekter av probiotika på sjukdoms- och hälsostatus; immunologiska och genomiska aspekter på probiotika; probiotiska verkningsmekanismer; probiotikas interaktion med kostfaktorer som t.ex. kostfibrer och antioxidanter; design av probiotiska livsmedel; patentsökning; livsmedelshygieniska och säkerhetsaspekter på probiotika.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Gruppdiskussioner följt av skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen fordras även godkänd muntlig och skriftlig laborationsredovisning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KMB060 Mikrobiologi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr. Caroline Linninge, caroline.linninge@food.lth.se
Lärare: Professor Siv Ahrné, siv.ahrne@appliednutrition.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se