Kursplan för

Analytisk kemi
Analytical Chemistry

KAKF01, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3, K3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge förutsättningar för alla yrkesverksamma bioteknik- och kemiteknikcivilingenjörer att förstå analytisk kemi och dess möjligheter. Detta skall understödja nödvändiga bedömningar vid beställning av analyser samt vid tolkning av mottagna analysresultat. Syftet är att ge grundläggande teoretiska och experimentella kunskaper och färdigheter om instrumentella analytisk-kemiska metoder såsom spektrofotometri, kromatografi, masspektrometri och potentiometri samt deras tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar analytisk-kemiska tekniker som är vanliga i industrin samt därutöver vissa mer avancerade tekniker som utförs av speciallaboratorier.

Laborationer: Experimentella laborationer genomförs som kvantitativ analys samt, i liten mån, kvalitativ analys. I laborationerna används utrustning för atomabsorptions- och atomemissionsspektrofotometri, molekylär absorptionsspektrofotometri i lösning, gas- och vätskekromatografi samt potentiometri med jonselektiv elektrod. Laborationerna ger kunskap om instrumentkonstruktion och användande. Mätvärdesbehandling av analysresultat görs med hjälp av statistisk undersökning. Vissa laborationer avser att karaktärisera egenskaperna hos en analysmetod bl.a. hur instrumentsignalen beror av provämnets molekylära struktur. Laborationerna representerar vanliga industriellt förkommande metoder inom livsmedelskemi, miljökemi, vattenkemi och konsumentproduktkemi.

Föreläsningar: Föreläsningar om kvantifiering via separationsmetoder behandlar allmän kromatografi, gaskromatografi och vätskekromatografi. För kvantifiering genom spektrometri i ultraviolett och synligt ljus behandlas atomabsorptionsspektrometri, atomemissionsspektrometri samt molekylspektrometri. Bland elektroanalytiska metoder behandlas potentiometri och jonselektiva elektroder. Därutöver ingår masspektrometri och analyskvalitet.

Övningar: Teoretiska övningar görs inom områdena kromatografi, spektrofotometri, potentiometri och masspektrometri.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Delprov 1: Skriftlig tentamen omfattande föreläsningar, kurslitteratur samt utdelat material. Delprov 2: Godkända laborationer och laborationsrapporter. Slutbetyg baseras på tentamen.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande föreläsningar, kurslitteratur och utdelat material. Slutbetyg baseras på tentamen.
Kod: 0209. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och laborationsrapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KFKF01 Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAK016

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Margareta Sandahl, margareta.sandahl@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/kemibioteknik/kakf01/