Kursplan för

Globalisering och innovation
Globalization and Innovation

INNN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, I4-ai, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenterna skall skaffa sig grundläggande kunskap i hur företag, i olika sektorer, utvecklar och implementerar innovationsstrategier för global konkurrenskraft. Generella mål med kursen är att studenterna skall utveckla förståelse för varför globalt tillgänglig forskning, utveckling och kunskapstillgångar har blivit centrala i företags strategiska tänkandet. Mer specifikt skall studenterna bli bekanta med flertalet strategiska mekanismer och processer i olika sektorer, så som vertikal disintegration (outsourcing och nätverkande), hur företag tillägnar sig och använder kunskap (innovationssystem, etc.). Praktiska mål är att studenterna skall använda de grundläggande koncepten och diskutera strategiska alternativ för globalisering av innovationer, och använda kunskapen från kursen i problemorienterad empirisk forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förståelse för:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för hur olika teknologiska strategier och innovationsstrategier formas i en global konkurrens. Fokus är primärt på förändrade geografiska mönster av innovation, integrationen av affärsnätverk på regional och global nivå, och hur dessa förändras som respons på den pågående globaliseringsprocessen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: salstentamen (70% av betyget) och grupparbeten (30% av betyget). Närvaro vid grupparbeten är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att krävas. Poängsatta delmoment: 2.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik; 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt; 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. Övrig information: Möjlighet till omtentamen kommer endast erbjudas de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.
Kod: 0212. Benämning: Grupparbeten.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik; 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt; 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrig information: Möjlighet til komplettering kommer endast enbjudast de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Minst tre års godkänd sammanhållen heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: INN005

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne Tanner, anne.tanner@circle.lu.se
Hemsida: http://www.circle.lu.se