Kursplan för

Entreprenörskap i nya och befintliga företag
Entrepreneurship in New and Established Ventures

INNN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: I5, I5-ai
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenten till entreprenörskaps fenomenet, inklusive en översikt över olika teorier om entreprenörskaps processer; ramar för en analys av entreprenörskap i relation till samhällsutmaningar, betona skillnaderna i entreprenöriella processer i förhållande till företagets storlek och ålder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna beskriva entreprenöriella processer från olika perspektiv
• kunna förstå sambandet mellan innovation och entreprenörskap
• kunna beskriva skillnaderna och samspel mellan entreprenörskap i nystartade och etablerade företag
• kunna förstå betydelsen av entreprenörskap i samband med samhällsutmaningar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna använda grundläggande teorier och begrepp för att analysera entreprenöriella processer
•kunna tillämpa de viktigaste lärdomarna från kursen i problemorienterad empirisk forskning,
•kunna kommunicera och presentera sina studieresultat och leda diskussionen

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Nya affärsprocesser äger rum inom såväl som utanför etablerade företag. Entreprenörskap är viktig för nya affärsprocesser oavsett var dessa äger rum. Kursen kommer att behandla entreprenörskap som fenomen i samhället. Frågor som behandlas specifikt är: Vem är entreprenören? Vilka är skillnaderna och likheterna mellan entreprenörskap i nya och etablerade företag? Hur samspelar entreprenöriella processer mellan och nya och etablerade verksamheter? Hur kan etablerade verksamheter utnyttja entreprenörskapet som en resurs i sina affärsprocesser? Samspel mellan innovation och entreprenörskap, rumsliga och internationella dimensioner av fenomenet.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: Salstentamen (70% av betyget) och grupparbeten (30% av betyget). Närvaro vid grupparbeten är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att krävas. Poängsatta delmoment: 2.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Grupparbete.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och projekt. Övrig information: Möjlighet til komplettering kommer endast enbjudast de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.
Kod: 0212. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik; 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt; 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrig information: Möjlighet till omtentamen kommer endast erbjudas de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Minst tre års godkänd sammanhållen heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: GEMA40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elena Zukauskaite, elena.zukauskaite@circle.lu.se
Hemsida: http://www.circle.lu.se