Kursplan för

Industridesign projekt II
Industrial Design Project II

IDEN10, 20 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Masterprogrammet är organiserat i tre fokusområden; Form and technology, Living and behaviour och Man and nature.

Syftet med kursen är att genomföra ett industridesignprojekt, om möjligt i ett litet arbetslag, baserat på en problemformulering (design brief) som är relevant för fokusområdet. Under projektet omsätter studenterna tidigare och nyförvärvad praktisk samt teoretisk kunskap. Studenterna har möjlighet att samarbeta med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller utomstående partner.Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa fördjupade insikter i frågeställningarna samt förtrogenhet med utvecklingstendenser inom det valda fokusområdet – i relation till industridesign.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att skriva en komplex brief, ställa samman en projektplan och effektivt genomföra en fullständig designprocess, från idéskapande till presentation av färdig produkt, och vid behov justera projektet.

utveckla en fördjupad designstrategi för att förverkliga ett koncept (en produkt) inom ramarna för fokusområdet och beskriva det översiktligt i en analytisk rapport.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

-utveckla sin analytiska, kritiska och kommunikativa förmåga såväl som estetiska färdigheter och individuella uttrycksmedel.  

-visa förmåga att utföra research på en grundläggande nivå inom ett valt tema och effektivt sammanfatta och diskutera resultaten.

-reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.Kursinnehåll

På grundval av kunskaper och erfarenheter från Industridesignprojekt I, går studenterna vidare i sitt teoretiska och praktiska arbete inom det valda fokusområdet.


- 1. Form & Technology
o Studier av teknologier som är under utveckling och deras relevans för designverksamhet.
o Analys av nya processers estetiska, performativa och ekonomiska potential i samband med digital tillverkning.

- 2. Living & Behaviour
o Studier av socio-ekonomiska beroendeförhållanden inom olika marknader.
o Analys av kulturella aspekter på design och utveckling av motsvarande scenarier och handlingsplaner.

- 3. Man & Nature
o Studier av systemfaktorer som formar människors företagsamhet

o Analys och diskussion av förändringshinder och möjligheter att övervinna dem.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro, genomförande av projekt enligt lärares anvisningar. Resultatet i form av en fysisk 3D-prototyp och/eller en 3D-simulering eller en immateriell produkt, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid även arbetsprocessen och uppkomna frågor och problem ska diskuteras.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: IDEN05 Industridesignprojekt I eller motsvarande
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, enskilt eller i grupp. Individuellt arbete utförs under handledning.