Kursplan för

Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign
Degree Project for Bachelor of Fine Arts in Industrial Design

IDEL01, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Fakultetsstyrelsen
Beslutsdatum: 2010-06-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign. Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Obligatorisk för: KID3

Syfte

Studenterna skall utveckla och visa sådan kunskap som krävs för att självständigt arbeta som industridesigner på kandidatnivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I examensarbetet ingår

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall genomföras enskilt eller i grupp om två personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgå vad var och en bidragit med.

Rapporten skall vara tillgänglig i en version som medger granskning minst två veckor innan seminariet. Institutionen ansvarar för framställningen av erforderligt antal exemplar av rapporten. Seminariet får förläggas utanför terminstid om student, handledare och examinator är överens om detta. Det är önskvärt men inget krav att rapporten granskas av annan examensarbetare vid seminariet. Samma rapport kan granskas av flera examensarbetare.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Samtliga delar som presenteras under Innehåll skall vara godkända för att examensarbetet skall vara godkänt. Rapporten är offentlig och får inte sekretessbeläggas till någon del. Examinator får inte beakta eventuell underhandsinformation vid bedömningen av rapporten.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: För examensarbeten utser prefekten en eller flera lärare vid Lunds universitet till kursansvarig examinator. Detta innebär att examensarbetet alltid skall examineras vid Lunds universitet. Examinatorn beslutar om betyg på examensarbetet.
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Examensarbetet skall göras vid LTH. Examensarbete kan dock göras vid utländskt universitet vid utbytesstudier. Examination kan då antingen göras med LTHs examinator närvarande vi det utländska universitetet eller på LTH efter hemkomsten. Examinator avgör vilket som är lämpligast i varje enskilt fall.