Kursplan för

Yrkespraktik
Practical External Training in Industrial Design

IDEF35, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Avsikten med kursen är att genom arbetslivservarenhet stimulera till diskussion om och reflektion över den professionella rollen som industridesigner. Syftet med kursen är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som industridesigner, samt att gen en inblick i studentens framtida arbetssituation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha fått inblick i de olika möjligheterna och villkoren för tillämpningen/tillämpligheten av hans/hennes kunskaper.

- ha fått insikt i dagens professionella industridesigners diversifierade roll.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För att bli godkänd på kursen skall studenten:

- muntligt kunna beskriva hans/hennes upplevelser och vad han/hon har lärt sig av kursen, och

- kunna beskriva och analysera yrkesrollen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Under kursen skall studenten

- kunna arbeta självständigt

- utveckla förmågan att samarbeta med andra yrkesgrupper för att kunna utföra de tilldelade uppgifterna.

Kursinnehåll

Studentens praktikhuvudman bestämmer innehåll i praktiktiden tillsammans med kursansvarig och student.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Studenterna kommer att bedömas utifrån en skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE100

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Innan praktiken påbörjas måste praktikplatsen godkännas av kursansvarig lärare. Praktiktiden skall omfatta minst 8 veckor.