Kursplan för

Avancerad skissteknik II
Advanced Sketching II

IDEF30, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: KID2, MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Studenten utvecklar förmågan att effektivt kommunicera form, funktion och scenario med hjälp av tvådimensionella frihandsskisstekniker. Genom övningar förbättras färdigheterna i perspektivritning, komposition och pennföring. Vidare, ges studenten möjlighet att öva skissande och rendering på fri hand för att snabbt kommunicera idéer och form.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Visa förståelse för tvådimensionella frihandsskisstekniker och redskap som vanligen används inom design området.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna använda frihandstekniker för att kommunicera komplexa former, material, principer och scenarios.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa en lyhördhet för konstnärliga och estetiska värderingar och kvalitetsbedömningar av bilder.
Kunna värdera lämplig skissteknik med utgångspunkt i ett givet ändamål.

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar samt workshops med övningar, demonstrationer och gruppkritik för utvärdering av uppnådda resultat.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Ordinarie studenter på kandidatutbildningen har företräde.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se
Övrig information: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna.