Kursplan för

Portföljteknik
Portfolio Technique

IDEF06, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att introducera studenterna till metoder och tekniker som kan vara användbara vid framställning av en professionell designportfölj, CV och en arbetsansökan.
Förbereda studenten inför ansökan av arbete eller ansökan till masters utbildning inom design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Förstå vad som förväntas av en professionell jobbansökan inom design området.
 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Med relevanta redskap utforma en självförklarande digital samt fysisk designportfölj i syfte att tydligt kunna kommunicera sin kreativitet, analytiska förmåga samt gestaltningsförmåga.
- Kunna sätta samman ett professionell CV/meritförteckning samt följebrev.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- visa en lyhördhet för konstnärliga och estetiska val och kvalitetsbedömningar av bilder i undervisningen och vid genomgångar.

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar och individuell/grupp kritik .
Kursen täcker följande innehåll:
- CV skrivande
- Följebrevsskrivande
- Förberedning av arbetsintervju
- Grundläggande layout/grafisk design
- Urval av innehåll till portföljen

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen är baserad på dokumentation av enskilda arbeten.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se