Kursplan för

Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde
Advanced Project in Industrial Design

IDEF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: KID2, MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det övergripande målet är att ge studenten möjlighet att genomföra ett fördjupningsprojekt inom ett speciellt intresseområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom projektet visa sin fördjupning i det speciella intresseområdet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna genomföra och redovisa ett projekt.

Kursinnehåll

Bestäms av den brief som kursansvarig lärare sätter upp.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Projektredovisning enligt de riktlinjer som beslutas av kursansvarig.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Student i industridesign.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE205

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Övrig information: Kursen är inte knuten till någon läsperiod.