Kursplan för

3D-modellering och rendering, del 2
3D Modelling and Rendering, Part 2

IDEA90, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Efter att ha genomfört kursens andra del ska studenten ha utvecklat grundläggande färdigheter i att arbeta med 3D-ytmodellering (Nurbs) som gör det möjligt att framställa egna modeller, skapa datorgenererade bilder (CGI/rendering) och utdata för prototyper (3D-utskrifter) samt göra överföringar från och till andra program.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av gruppföreläsningar kompletterade med individuell handledning.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget Godkänd ska studenten ha deltagit i 80 % av undervisningen, genomfört ett flervalsprov med godkänt resultat samt åstadkommit ett provobjekt och en rendering av det med hög kvalitet.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: IDEA85 eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Hopf, Andreas.Hopf@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se