Kursplan för

Avancerad skissteknik
Advanced Sketching

IDEA56, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en grundläggande introduktion till hur det tredimensionella rummet återges tvådimensionellt med hjälp av perspektiv.

Att ge en introduktion till tvådimensionella frihandstekniker och material som används i designyrket för utveckling och illustration av idéer.

Att öva på olika tekniker för skissning och rendering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna konstruera grundläggande geometriska former korrekt i perspektiv samt mer komplexa former.
• Förstå hur skuggor kan konstrueras.
• Förstå hur förkortningstekniker kan användas och kunna rita en symmetrisk form i perspektiv
• Förstå hur matta plana ytor, cylindrar, koner och sfärer renderas
• Uppvisa viss förmåga till effektiv rendering av olika material samt texturer

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Visa förmåga att tillämpa perspektivritningstekniker på fri hand med användande av relevanta material och verktyg.
• Visa förmåga att skissa på ett dynamiskt vis.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• I undervisningen och vid genomgångar visa en lyhördhet för konstnärliga och estetiska värderingar och kvalitetsbedömningar av bilder.

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar samt workshops med övningar, demonstrationer och gruppåterkoppling för utvärdering av uppnådda resultat. Kursen bygger på tidigare inhämtad kunskap från ”Designers verktyg” så som: 1-2-3 punksperspektiv, cirklar i perspektiv/ellipser, förkortning, frihansdsskissteknik, etablering av perspektiv, formåtergivning genom skuggning osv.

Följande ämnen behandlas:
- Verktyg och material
- Sektionsritning
- Återgivning av symmetriska former
- Materialåtergivning
- Komposition

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80 % närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA55

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån återkoppling av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma idéutveckling och progression redovisade i hemuppgifterna.