Kursplan för

Industridesignprojekt B
Industrial Design Project B

IDEA46, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

• Utveckla den kreativa förmågan genom att effektivt använda tidigare och nyförvärvad kunskap inom designmetodiken.
• Genomföra ett designprojekt i syfte att praktisera teoretisk samt konstnärlig kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• utveckla en individuell projektbeskrivning och självständigt planera projektet utifrån de specifika projektbehoven.
• på ett strukturerat sätt samla in och kategorisera relevant information och med viss vägledning kunna analysera informationen.
• försöka visa på en logiskt och sammanhängande förståelse av det valda projektområdet.
• förstå en rad olika metoder som används inom industridesignområdet. Med viss handledning identifiera relevanta designmetoder samt tillämpa dessa praktiskt.
• med slutsatser som erhållits genom en tydlig designprocess sträva efter att utveckla nya, innovativa designkoncept.
• på ett kreativt, organiserat och överskådligt sätt presentera projektet med hjälp av relevanta verktyg.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• inom given tidsram utföra ett individuellt designprojekt och delvis behärska användningen av relevanta metoder i designprocessen (såsom muntlig presentation, skiss, prototypframtagning, visualisering osv.),
• självständigt kunna tillgodogöra sig anvisad litteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar i projektplanering, presentationsteknik, formlära, samt 2D renderingsteknik.

Lärandet sker genom föreläsningar samt handledning med fokus på diskussion kring hemuppgifter både individuellt och i grupp. Studenterna uppmuntras till att uppdatera sig i relevanta forskningsrön

En konceptgenererande workshop är integrerad i kursen för att introducera studenterna för typiska studiosituationer och träna sina färdigheter och fördjupa sin förståelse för idégenereringsprocesser, olika sammanhang, produktförståelse och förbättringar med tonvikt på användarens beteende.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på en projektdokumentation samt en muntlig presentation. Om det behövs en skriftlig självutvärdering.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jasjit Singh, jasjit.singh@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna.