Kursplan för

2D-tekniker
2D Techniques

IDEA05, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

2D-ritningar och -illustrationer är en nödvändig del av många industridesignprocesser. Efter slutförd kurs ska studenterna på ett självsäkert sätt med hjälp av mjukvara kunna omvandla sina designidéer till 2D-ritningar och -illustrationer.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Utveckla grundläggande förståelse av elementär 2D-ritningar och -illustrationer genom inlärning och övning av vedertagna arbetsflöden för sådant arbete.

- Behärskning av användargränssnitt i mjukvara, dvs menyer, fönster och snabbkommandon mm.
- Principer för ritning och illustration med Cartesian- och Bézier-geometri genom punkter, linjer, kurvor och slutna former (postscript-baserad illustration) samt bild-justering, retuschering och illustration med hjälp av pixlar (rastergrafikbaserad illustration)
- Illustration med visuell plasticitet genom glansdagrar, skuggor, skuggning och realistiska texturer
- Arbete med enklare typografiska verktyg
- Interaktion mellan postscript- och rastergrafikbaserade illustrationer
- Storlek och format på input och output av bilder för användning i annan mjukvara vid presentation och utskrift från skärm eller on-line
- Skapande och manipulering av PDF-filer
- Organisering av komplexa projekt i skikt
- Grundläggande laser- och vattenskärning av 2D-data

Kursinnehåll

Kursen består av gruppföreläsningar kompletterade med individuell handledning och hemuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80 % närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNS100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Hopf, andreas.hopf@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Kursen består av föreläsningar och individuell datorhandledning.