Kursplan för

Glasdesign
Glass Design

IDE025, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Valfri för: KID2, MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att genom föreläsningar, övningar och platsbesök ge en grundläggande introduktion till glasdesignhistoria, grunderna för glastillverkning och olika tekniker som används i glasindustrin. Studenten skall även tillägna sig grundläggande tekniker för kallbearbetning av glas som är nödvändiga i glasdesign

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna uppvisa förståelse för de grundläggande frihands blåsteknikerna och de fysiska krav som ställs på form likväl som grundläggande kemi, expansionskoefficienter och kylning av glas.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna presentera skisser av en designidé för en liten glasprodukt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna ta ställning till designidéns lämplighet för produktion.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en föreläsning om glasdesignhistoria och industri från 1900 till idag. Tekniker i frihandsblåsning introduceras och övas kombinerat med varm och kallbearbetning av glas. Slipnings- och skärtekniker med diamantsågmaskin introduceras och redskapskunskap och säkerhetsföreskrifter genomgås. Ytterligare föreläsningar om kemi, utvidgningskoefficient och glödgning kommer att hållas under kursens gång. Kursen är uppbyggd så att efter föreläsningarna och de praktiska demonstrationerna ges studenten möjlighet att själv öva under sakkunnig handledning. Professionella glasblåsare tillverkar ett föremål baserat på ett designförslag.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på individuella uppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 12
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till kandidat/masterexamen i industridesign
Kursen kan ställas in: Om färre än 6 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Utbildningen kan komma att utökas med besök på lokala glasverkstäder.