Kursplan för

Numerisk analys
Numerical Analysis

FMN011, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D3
Valfri för: C4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att lära ut grundläggande beräkningsteknik för att lösa enkla och vanligt förekommande matematiska problem med hjälp av dator och numerisk programvara. Detta omfattar konstruktion, tillämpning och analys av grundläggande beräkningsalgoritmer. Problemlösning på dator utgör ett centralt inslag i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Felanalys, numeriska metoder för (icke)linjära ekvationssystem, minsta kvadratmetoden, polynominterpolation, splines, Bezierkurvor, numerisk integration, egenvärdesberäkning. Diskret Fouriertransform, diskret cosinustransform.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på hemuppgifter och skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA01/05 Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys samt kunskaper i MATLAB.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMN041, FMN050, FMN081, FMNF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Carmen Arevalo, carmen@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN011