Kursplan för

Maskininlärning
Machine Learning

FMAN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, D4-bg, D4-pv, E4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge kännedom om grunderna för maskinlärning -- konstruktion av automatiserade system som kan lära/hämta information från data, till exempel lära sig känna igen tecken i handskriven text.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten


ha förmåga att kritiskt värdera och jämföra olika inlärningsmodeller och inlärningsalgoritmer för olika problemuppställningar och kvalitetsegenskaper.

Kursinnehåll

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter som inkluderar datorarbete och rapport. Godkänt resultat på dessa räcker för godkänt på kursen. För överbetyg fordras godkänt resultat på en skrivning och en muntlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys, FMAF05 System och transformer samt någon av grundkurserna i Matematisk statistik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Cristian Sminchisescu, cristian.sminchisescu@math.lth.se
Studierektor: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.ctr.maths.lu.se/course/machinlearn/