Kursplan för

Projekt i tillämpad matematik
Project in Applied Mathematics

FMAN40, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-bg, E4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är dels att komplettera någon av kurserna i tillämpad matematik med ett projekt och dels att ge träning i muntlig och skriftlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten i detalj kunna redogöra för matematiken inom det valda projektet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

En fördjupning i form av ett mindre projekt av till exempel någon av kurserna Bildanalys, Datorseende och Medicinsk bildanalys.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt på projektrapport och muntlig redovisning, enskilt eller i grupp om två. Opponering på annans rapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Beroende på projektets inriktning.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA175, FMA272

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/applmathproj/