Kursplan för

Bildanalys
Image Analysis

FMAN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-sbh, BME4-br, C5, D4-bg, E4-mt, E4-bg, F4, F4-bg, F4-bm, L5-gi, Pi4-bg, Pi4-biek
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge en grundläggande introduktion till teori och matematiska metoder inom bildanalys, i tillräcklig omfattning för att studenten skall kunna ta sig an industriella bildbehandlingsproblem. Vidare är syftet att få studenten att utveckla sin förmåga till problemlösning, både med och utan dator. Ett ytterligare syfte är att förbereda studenten för fortsatta studier i t ex datorseende, multispektral bildanalys och statistisk bildanalys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Matematiska grundbegrepp: Bildtransformer, Diskret Fourier Transform, Fast Fourier Transform.

Bildförbättring: Grånivåtransformer, filtreringar.

Bildrestaurering: Filtreringar, inversa metoder.

Skalrumsteori: Kontinuerlig-diskret teori, interpolation.

Särdragsextraktion: Filtreringar, kant- och hörndetektion.

Segmentering: Graf-metoder, aktiva konturer, matematisk morfologi.

Bayesiansk bildbehandling: Maximum A Posteriori (MAP)-skattningar, simulering.

Mönsterigenkänning: Klassificering, SVM (StödVektorMaskin), PrincipalKomponentAnalys (PCA), inlärning.

Registrering

Maskininlärning: Inlärning, prövning, generalisering, hypotesrum

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatoriska datorlaborationer och inlämningsuppgifter. Godkänt resultat på dessa räcker för godkänt på kursen. För överbetyg fordras godkänt resultat på en skrivning och en muntlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Bildanalys, teorikurs.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0214. Benämning: Bildanalys, laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer eller liknande (t. ex. FMAF10 Matematik - Linjära system)
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA170, FMA172

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Kalle Åström, kalle@maths.lth.se
Hemsida: http://www.ctr.maths.lu.se/course/newimagean/