Kursplan för

Miljömätteknik
Methods for Environmental Monitoring

FKF100, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, F4, F4-es, W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ska ge förståelse för avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön, samt hur dessa tekniker kan användas för att ge underlag för bedömningar av miljö- och hälsorisker orsakade av människans aktiviteter. Kursen syftar även till att stimulera till ett tänkande rörande hur olika vardagliga mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och hälsa, samt att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Presentation av olika luftkvalitetsproblem och deras miljö- och hälsoeffekter. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier. Fysikaliska och kemiska processer vid luftföroreningar. Genomgång av olika fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder för miljöfrågeställningar.

Kursen omfattar föreläsningar, em laboration, demonstrationer samt ett projektarbete (gruppstorlek: 2-4). Föreläsarna hämtas från olika vetenskapliga discipliner och har stark forskningsförankring. Projektarbetet i grupp innefattar en utvärdering av miljömätdata och en muntlig och skriftlig presentation av utvärderingen. Laborations- och demonstrationsdelarna innebär att de studerande bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning eller få den demonstrerad.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar, dels en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor främst av redogörande karaktär, dels ett projektarbete i grupp. För godkänt krävs även att studenten deltagit i laboration och fått laborationsredogörelsen godkänd. Betyg bestäms av tentamen och projektarbete, där tentamen ger 75 % av betyget och projektarbetet 25 % av betyget.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande fysik. Poäng från studier motsvarande ungefär kandidatexamen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: FYST38

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Adam Kristensson, adam.kristensson@nuclear.lu.se
Lärare: Mårten Spanne, marten.spanne@malmo.se
Lärare: Maria Hedmer, maria.hedmer@med.lu.se
Lärare: Kristina Stenström, kristina.stenstrom@nuclear.lu.se
Lärare: Jan Pallon, jan.pallon@nuclear.lu.se
Lärare: Mikkel Brydegaard Sörensen, mikkel.brydegaard@forbrf.lth.se
Lärare: Joakim Bood, joakim.bood@forbrf.lth.se
Lärare: Axel Eriksson, axel.eriksson@nuclear.lu.se
Kursadministratör: Pontus Roldin, pontus.rolding@nuclear.lu.se
Lärare: Elin Malmqvist, elin.malmqvist@forbrf.lth.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/english/teaching/valfria_kurser/miljoemaetteknik/
Övrig information: Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för kärnfysik, förbränningsfysik, ergonomi och aerosolteknologi, Malmö miljöförvaltning samt avdelningen för arbets- och miljömedicin vid medicinska fakulteten.