Kursplan för

Teknisk mekanik
Engineering Mechanics

FHL055, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME2, K2, W2
Valfri för: B4, E4, N4-nf
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge baskunskaper i mekanik och hållfasthetslära med tillämpningar på verklighetsnära problem. Kursen syftar också till att öka ingenjörsmässigheten och förmågan att bygga och analysera modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande delar från såväl klassisk stelkroppsmekanik som deformerbara kroppars mekanik, d.v.s. hållfasthetslära.

Inom stelkroppsmekaniken behandlas både statiska och dynamiska problem. Jämviktsekvationerna för stela kroppar formuleras utgående från friläggningsmetodik och problem både med punktlaster och utbredda belastningar behandlas. De utbredda lasterna exemplifieras av hydrostatik och tyngdpunktsberäkningar. Den dynamiska delen av kursen tar sin utgångspunkt i Newtons lagar och partikelns rörelseekvationer etableras. Ekvivalenta formuleringar utgående från bevarandeprinciper för energi och rörelsemängd sker också. Partikelrörelser beskrivs såväl i rätlinjiga som i kroklinjiga koordinatsystem. Exempel på tillämpningar i mekaniken hämtas både från vardagliga händelser såsom att klättra på stegar, flytta möbler, cykla, åka bergochdalbana och tekniska tillämpningar från robotteknologi och ballistik.

Utgående från stelkroppsmekaniken introduceras hållfasthetsläran genom definitionen av tensorbegreppen spänning och töjning. Samband mellan spänning och töjning för olika material, d.v.s. konstitutiva lagar, etableras och tillämpningsexempel kommer att väljas från dimensionering av olika enkla konstruktionselement (linor, stänger, balkar, fackverk etc.) och även från givarteknologi. Viktiga hållfasthetstekniska fenomen som brott och utmattning kommer också att behandlas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Det finns två möjligheter att bli godkänd på kursen; antingen genom att göra två skriftliga delprov under kursens gång eller genom en skriftlig tentamen efter kursens slut.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i matematik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHL013, FHL021, FHL105

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stephen Hall, stephen.hall@solid.lth.se
Kursansvarig: Ralf Denzer, ralf.denzer@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se
Övrig information: Kurslitteratur bestär av utdrag ur Gross et al. Engineering Mechanics, vol 1 - 3. Se avsnitt Kurslitteratur nedan.