Kursplan för

Avancerade laser- och optiksystem
Advanced Optics and Lasers

FAFN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Fotonik.
Valfri för: E4-fh, F4, F4-f
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om såväl grundläggande som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur. Detta ska i sin tur leda till kunskap i att designa avancerade system för kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar inom forskning och industri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

bättre kunna bedöma och finna optiska metoder för att utveckla nya teknologiska tillämpningar, metoder och system.

Kursinnehåll

Två laborationer: Icke-linjär optik, Ultrasnabb optik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (muntlig eller skriftlig omtentamen). Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt.
Kod: 0315. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF01 Optik och optisk design samt FAFN01 Lasrar.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jörgen Larsson, jorgen.larsson@fysik.lth.se
Hemsida: http://www.atomic.physics.lu.se/education/elective_courses/fafn10_advanced_optics_and_lasers/