Kursplan för

Avancerad mikroekonomisk analys
Advanced Microeconomic Analysis

EXTP50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-28

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Valfri för: I4, Pi4-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren en introduktion i avancerad mikroekonomi. Tonvikt läggs på områdena industriell organisation och spelteori.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• få fördjupade kunskaper i beslutsteori under risk, kunskaper i spelteori samt industriell organisation inkluderande monopol-, oligopol- och kontraktsteori
• kunna översätta konkurrenssituationer och andra enklare ekonomiska och sociala interaktionsproblem till formaliserade spel,
• kunna beskriva praktiska incitamentsproblem i termer av underliggande informationsasymmetrier och med hjälp av denna klassificering utreda hur de kan hanteras,
• behärska den grundläggande strukturen i teorin för beslut under risk på ett sådant sätt att man kan redogöra för betydelsen av konsistenskraven och det s.k. oberoendeaxiomet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• lösa monopolprissättningsproblem, inklusive prisdiskriminering av andra och tredje graden,
• lösa spel med grundläggande lösningsbegrepp såsom dominans, Nashjämvikt och delspelsperfektion, samt härleda ekonomiskt relevanta slutsatser från resultaten,
• värdera argument kring sannolika effekter av olika handlingsalternativ på en marknads funktionssätt vad avser konkurrensförhållanden och prisbildning,
• behärska nonkooperativ spelteori på ett sådant sätt att man kan förklara ett enklare spel och dess lösning för en lekman.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska behärska kursinnehållet på ett sådant sätt att man kan fördjupa sig genom att självständigt studera mer avancerad litteratur och vetenskapliga artiklar på rimlig teknisk nivå.

Kursinnehåll

Kursen behandlar modern mikroekonomisk teori och vissa tillämpningar. I mer precisa termer behandlas:

• teorin för ekonomiskt beslutsfattande under risk och osäkerhet, inklusive de centrala begreppen riskaversion och stokastisk dominans,
• nonkooperativ spelteori med de grundläggande lösningsbegreppen dominans, Nashjämvikt och delspelsperfektion,
• monopolteori med en klassificering och fördjupning av de vanligaste typerna av prisdiskriminering,
• oligopolteori där modeller för pris- och kvantitetskonkurrens samt sekventiell konkurrens behandlas med hjälp av spelteoretiska verktyg,
• grundläggande incitamentsproblem genererade av asymmetrisk information om handlingar eller yttre omständigheter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Därutöver ingår frivilliga poänggivande inlämningsuppgifter under kursens gång. Poängen får tillgodoräknas vid examinationstillfällen under innevarande termin. Betyg sätts enligt LTH:s betygsskala (underkänt, 3, 4, 5). 5: 84–100%, 4: 66–83%, 3: 50–65%, U: 0–49%.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 15
Urvalskriterier: Förtur ges till studenter i teknisk matematik som läser kursen i sin specialisering Finansiell modellering. Urval baseras på antal poäng som återstår till examen.
Kursen överlappar följande kurser: NEKN21

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Natalia Montinari, natalia.montinari@nek.lu.se
Hemsida: http://Kurssidan finns i Live@Lund
Övrig information: Kursen samläses med kursen NEKN21 vid National ekonomiska institutionen.