Kursplan för

Spridningsmetoder
Scattering Methods

EXTN85, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, F4, F4-aft, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om olika spridningsmetoder och hur dessa kan användas för att studera struktur och dynamik i kolloidala system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen startar med grundläggande spridningsteori och en härledning av den statiska spridningen från dispersioner av sfäriska kolloidala partiklar. Därefter följer en genomgång av olika experimentella metoder. De metoder som behandlas på kursen är lågvinkelröntgenspridning, lågvinkelneutronspridning samt statisk och dynamisk ljusspridning. Kursen avslutas med en behandling av dynamiska spridningsmetoder med tonvikt på dynamisk ljusspridning.
Laborationer. I laborationer studeras diffraktion från olika spalter och gitter samt röntgen spridning och statisk och dynamisk ljusspridning från kolloidala dispersioner.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen, obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter. Slutbetyget på kursen avgörs av en sammanvägning av tentamensresultatet och obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser i matematik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KEMM37

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Olsson, Ulf.Olsson@fkem1.lu.se
Hemsida: http://www.kemi.lu.se/utbildning/avancerad/kemm37
Övrig information: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (KEMM37) och följer inte läsperiodsindelningen.