Kursplan för

Vattenvård
Water Management

EXTN25, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna ska förvärva en integrerad syn på vatten som naturresurs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med ett moment om EUs vattendirektiv med studiebesök på Länsstyrelsen i Skåne för inblick i hur detta fungerar i praktiken. Därefter studeras övergripande processer i vatten, såsom vattenrening, miljögifter, försurning och humösa ämnens effekter. Nästa moment på kursen har både teoretiska och praktiska inslag och behandlar förvaltning av vatten: biomanipulering av sjöar, fisk- och kräftförvaltning, våtmarkskonstruktion för näringsreduktion samt årestaurering. Under de praktiska momenten används GIS för kartunderlag och undersökningar. Genom kursen löper ett individuellt litteraturprojekt. Kursen avlutas med ett två veckors grupprojekt, där kursens innehåll appliceras på realistiska vattenvårdsfall.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker fortlöpande under kursen genom obligatoriska moment, inklusive muntliga och skriftliga redovisningar, deltagande i diskussioner på seminarier, individuellt litteraturprojektet, samt genom en skriftlig tentamen. För studerande som ej godkänts vid ordinarie examination erbjuds ytterligare examinationstillfälle i nära anslutning härtill.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BIO787, BIOR33

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Nyström, per.nystrom@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-avancerad-niva/biologiska-kurser-pa-avancerad-niva-for-teknologer
Övrig information: Undervisningen utgörs av lektioner, övningar, seminarier, studiebesök och projektarbeten. Deltagande i övningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och därmed integrerad undervisning (t.ex. presentationer) är obligatoriskt.