Kursplan för

Biologisk översiktskurs
Biology, Introductory Course

EXTG15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: Pi3
Valfri för: E4, F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen är en valbar kurs tredje året på linjen teknisk matematik.

Kursen samkörs med kursen biologisk modellering EXT G10 som utgör de teoretiska och beräkningstekniska delarna av TEK290.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Cellens uppbyggnad och funktion. Nukleinsyrornas struktur och replikation. Proteinsyntesen. Genreglering. Genomets och proteomets struktur. Fysiologiska grundbegrepp. Den klassiska genetikens lagar. Populationsgenetik. Evolutionslära. Ekologiska och populationsbiologiska grundbegrepp och modeller. Modellerings och beräkningsmetoder som är vanliga inom biologi.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Ingen tentamen. Betygssättningen grundas på inlämnade och godkända övningsuppgifter. Den biologiska allmänbildningsdelen (dvs de för kursen unika föreläsningarna) tenteras genom närvaro på dessa föreläsningar. För godkänt krävs närvaro på 90% av föreläsningarna.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EXTG10, TEK290

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders.Brodin, Anders.Brodin@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-grundniva/biologiska-kurser-pa-grundniva-for-teknologer
Övrig information: Förutom de för dessa två kurser gemensamma teoretiska delarna innehåller kursen TEK290 en översiktlig introduktion i grundläggande biologi. Kursen har evolutionen som en genomgående röd tråd i de olika delmomenten. Bland dessa ingår bland annat cellära, genetik, evolution, mikrobiologi, botanik, zoologi och ekologi. Bland de speciella teoretiska momenten finns metoder och begrepp inom teoretisk biologi som populationsgenetik, bioinformatik, populationsekologi och spelteori. Kursen innehåller också exempel på matematiska tillämpningar av biologiska analysverktyg såsom genetiska algoritmer, neurala nätverk och cellulära automater. Programmeringsspråket på övningarna är MATLAB, varför en viss vana med detta är en fördel. Kursen är av en blandning av föreläsningar och teoretiska övningar, däremot inga biologilaborationer.