Kursplan för

Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material
Biomaterials - Interaction between Living Tissue and Synthetic Materials

EXTG05, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME3
Valfri för: N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge specifik materialkunskap om vilka designparametrar som gäller när man väljer eller skapar material för att användas i kontakt med levande vävnad – biomaterial. Att förstå de biologiska processer och materialegenskaper som styr interaktionen över gränsytan, mellan material och levande vävnad - biokompatibilitet. Att förstå den process som krävs för att utveckla ett nytt biomaterial från koncept till klinik. Att förstå de etiska frågeställningar som gäller när man utvecklar ett biomaterial. Att känna till det regelverk som omger sådana produkter i Europa och övriga delar av världen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ges i form av föreläsningar som kommer att innefatta materialkunskap, karakterisering och testning av biomaterial. Processer i gränszonen mellan material och vävnad beskrivs, liksom etik, klinisk prövning samt regelverk kring medicintekniska produkter. Exempel på olika kliniska användningar av biomaterial ges inom ortopedi, odontologi, kardiovaskulära systemet, oftalmologi, audiologi mm.

Studenterna kommer även att göra ett grupparbete som ska presenteras dels i en muntlig presentation med efterföljande diskussion, samt i en skriven populärvetenskaplig sammanfattning (svenska).

Lärare på medicinska fakulteten och vid LTH ansvarar för undervisningen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs skall studenten ha godkänd sluttentamen, som ges i form av korta svarsfrågor där graderade betyg kommer att ges. Dessutom skall studenten genomföra e grupparbete med godkänt resultat.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Kod: 0216. Benämning: Grupparbete.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt grupparbete som presenteras dels i muntlig presentation med diskussion samt i skriftlig populärvetenskaplig sammanfattning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EITA01 Introduktion till medicin och teknik KOKA20 Allmän och organisk kemi
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Cecilia Eriksson Linsmeier, cecilia.eriksson_linsmeier@med.lu.se
Hemsida: http://www.med.lu.se/nrc/courses/biomaterial