Kursplan för

Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2
Introductory Course in Chinese for Engineers, Part 2

EXTF60, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Externt valfri: C3, D3, E3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen bygger på en genomgång av kinesisk grammatik, ordkunskap och skrift (ca 60%) samt träning i muntlig språkfärdighet (ca 40%). Materialet består till större delen av elementära sakprosatexter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt resultat på kursen krävs förutom godkänt resultat på under terminen fortlöpande tester och på de avslutande slutproven dessutom regelbunden närvaro vid lektionerna (minst 75%) samt aktivt deltagande vid dessa. Bedömning av studentens närvaro, aktivitet och prestation vid lektionerna utgör sammanlagt 20% av den slutliga sammanfattande bedömningen. Den studerande skall vid återkomst till Sverige kunna visa upp intyg på godkänt resultat från Zhejiang University för att få godkänt betyg på kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Sivam, Peter.Sivam@ostas.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/kinesiska/
Övrig information: Kursen är förlagd till Zhejiang University i Hangzhou, Kina. Undervisning sker i första hand på kinesiska. Endast ett sluttentamenstillfälle för varje del erbjuds i Kina. Student som inte lyckas slutföra kursen vid detta tillfälle erbjuds möjlighet att tentera kurs i Lund med liknande kursinnehåll.