Kursplan för

Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk
Introduction to Chinese Society, Culture and Language

EXTA10, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Externt valfri: C2, D2, E2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om det kinesiska samhället i ett kulturellt och historiskt perspektiv inför vidare studier i kinesiska språket samt studier vid kinesiskt universitet eller ett framtida yrkesliv där kontakter med Kina utgör en del av arbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa kunskap om Kinas geografi och kulturgeografi, samt ekonomi och samhällssystem utifrån Kinas historia och idéhistoria,

visa förståelse för förutsättningarna för svenska företag att bedriva affärsverksamhet med och i Kina,

visa basal kunskap om det kinesiska språkets historia, struktur och uttal.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera aktuella kinesiska samhällsfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att inom ramen för en avgränsad frågeställning rörande Kina göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter,

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring seminarier som behandlar Kinas klimat, geografi, befolkning och språk, Kinas äldre och moderna historia, det kinesiska språket, det samtida Kina med vett, etikett och matkultur, Kinas religion och filosofi, det moderna kinesiska samhället, samt svensk företagsamhet i Kina med exempel från telekommunikation och verkstadsindustri.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid seminarierna om minst 80%. Skriftlig och muntlig redovisning av seminarieuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter antagna till Kinainriktningen på C, D eller E. Urval för övriga: antal poäng som återstår till examen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Sivam, Peter.Sivam@ostas.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/kinesiska/
Övrig information: Seminarierna omfattar 32 timmar och är förlagda till kvällstid.