Kursplan för

Programvaruutveckling för stora projekt
Software Development for Large Projects

ETSF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklingsprocesser samt de centrala begreppen kring projektbaserad storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Syftet är också att ge studenten erfarenheter kring de problem som uppstår i stora projekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består till största delen av ett utvecklingsprojekt där grupper om ca 17 studenter utvecklar programvara.

Kursen fokuserar på hur man arbetar i stora projekt på ett strukturerat sätt.  Man använder en systematisk och väldefinierad utvecklingsprocess där relevanta  dokument skall tas fram. I utvecklingsprocessen ingår kvalitetsutvärderingar, där projektgruppen presenterar sitt arbete. Olika roller fördelas mellan projektmedlemmarna

Lärarledd undervisning fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport samt aktivt deltagande i obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i projektarbetet. Den gruppvisa examinationen består av en skriftlig rapport, levererat system samt en muntlig gruppexamination.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Gruppvis examinationen som består av en skriftlig rapport, ett levererat system och en muntlig examination. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.
Kod: 0217. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport och aktivt deltagande i obligatoriska moment och i projektarbetet. Omexamination utförs i form av en individuellt utformad uppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS312, ETSN05, ETS032

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Christin Lindholm, christin.lindholm@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se
Övrig information: Observera: Kursen går under två läsperioder. P.g.a. projektets karaktär krävs närvaro under alla kursveckorna. Kursen ges vid Campus Helsingborg.