Kursplan för

Konsumentelektronik
Consumer Electronics

ETI125, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Konsumentelektronik spelar en stor och viktig roll i dagens samhälle. Kursen är tänkt att ge en översikt över de produkter som finns i vår vardag och hur de fungerar. Efter genomgången kurs skall studenten utan problem kunna förstå hur de vanligaste konsumentelektronikprodukterna är uppbyggda och hur de samverkar i större system. Målet med kursen är att studenten skall ha fått nödvändig kunskap för att kunna följa med i teknikdebatten, ta del av facklitteratur och kunna göra egna bedömningar samt ge råd vid införskaffandet av konsumentelektronikprodukter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Konsumentelektronik är ett område som är starkt expansivt och som påverkar alla människors vardag. För att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen på området måste man ha grundläggande förståelse för elektronik och informationsbärande system. Kursen fokuserar kring de fyra områdena ljud, bild, lagring och format. Utifrån dessa fyra områden kommer ett stort antal konsumentelektronikprodukter så som CD/DVD-spelare, ljudanläggningar, bildskärmar, digitalkameror, digital TV, mobiltelefon, medicinsk elektronik och mycket annat att gås igenom.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Närvaro på minst 9 av 12 föreläsningar och att ha refererat dessa. För högre betyg krävs mer närvaro eller/och att ett projektarbete utförs. Arbetets innehåll utformats tillsammans med kursansvarig. Föreläsningsserien ges endast en gång per år.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kaan Bür, kaan.bur@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti125