Kursplan för

Konfigurationshantering
Configuration Management

EDAN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4-da, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att förklara de grundläggande begreppen och principerna i konfigurationshantering. Att experimentera med specifika tekniker och mekanismer i existerande system för konfigurationshantering. Att ge förståelse för hur en metod för konfigurationshantering byggs upp av hanteringsprocesser, verktyg och mänskliga roller. Att visa hur konfigurationshantering stödjer andra delar av utvecklingsprocessen för programvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Problem och mål med Konfigurationshantering (KH). KH - begrepp och principer. Samverkan, kommunikation och koordination. KH för parallell och distribuerad utveckling. Arbetsmodeller för KH. Byggprocesser. Lagring, parallell utveckling och sammanflätning. Aktiviteter i en modell för KH: -Identifiering; Styrning; Bokföring av status; Uppföljning; Publicering. Planer för KH och roller. KH och andra relaterade områden (Öppen källkod, Extremprogrammering, Produktdatahantering). Konfigurationshantering i industrin. Datorlaborationer: System för konfigurationshantering, CVS, Perforce, AccuRev och Git. Projekt: Utarbetande av en plan för konfigurationshantering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Förutom laborationer ingår en obligatorisk paper review och ett obligatoriskt projekt i kursen. Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras fullgjorda laborationer och godkänd paper review. Detaljerande föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Aspekter angående användning av system examineras under laborationer (U/G). Resten av kursens innehåll examineras genom en muntlig examen i grupp vilken arbetat samman i ett projekt. Betygsskalan är U/3/4/5. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den muntliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd paper review och godkända laborationer. Delmomentet omfattar: En obligatorisk paper review och obligatoriska laborationer. Övrig information: Godkänd paper review och godkända laboratioer krävs för att få deltaga i tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Ett obligatoriskt projektarbete.
Kod: 0311. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Övrig information: För att få deltaga i tentamen krävs fullgjorda laborationer och godkänd paper review.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Av platserna reserveras högst 5 för utbytesstudenter. Som urvalskriterium för resterande 45 platser används antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: EDA240

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Lars Bendix, Lars.Bendix@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan10
Övrig information: Tentamen är muntlig och äger rum i tentamensperioden efter kursens slut. Därefter kan, vid behov, muntlig omtentamen anordnas i omtentamensperiod.