Kursplan för

C-programmering
C Programming

EDAA25, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-is, D4-pv, E4, F2, F4-bs, L5-gi, M4, N2, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska lära sig skriva program i språket C.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

C-språkets principer, jämförelse mellan språkkonstruktioner i Java och C, struct, pekare, array, minnesallokering, globala variabler, static storage duration, C biblioteket, ISO C11 standarden, C implementation, implementationsdefinierat beteende, ospecifierat beteende, odefinierat beteende, storage class specifiers, type specifiers, C preprocessor, GDB och Valgrind. Skillnader mellan ANSI C, C99 och C11.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tre obligatoriska inlämningsuppgifter som skall utföras individuellt. Skriftlig tentamen. För att få delta i tentamen krävs att inlämningsuppgifterna är godkända. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter. Övrig information: Inlämningsuppgifterna skall utföras individuellt.
Kod: 0213. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. För att få delta i tentamen krävs att inlämningsuppgifterna är godkända,

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Skeppstedt, jonas.skeppstedt@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning