Kursplan för

Kommunikation och datorverktyg
Communication and Computer Tools

EDAA15, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenten såväl praktiskt som teoretiskt ska behärska grunderna i muntlig och skriftlig framställning. Kursens skriftliga framställning är utvidgad till att också omfatta grundläggande ingenjörsteknisk problemlösning och framställning samt ge insikter i studie- och karriärplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med ett ingenjörsmässigt perspektiv behandlar kursen grundläggande och visuell kommunikation. Härvid tränas studenten också praktiskt i framträdandeteknik, retorik och opposition för den muntliga framställningen och i rapportskrivningsmetodik (disposition, källkritik, metodik, litteratursökning) för den skriftliga framställningen.

Med ett ingenjörsmässigt perspektiv behandlar kursen grundläggande tekniker och redskap för muntlig, skriftlig och visuell kommunikation. Härvid tränas studenten praktiskt i framträdandeteknik, retorik och opposition för muntlig framställning och rapportskrivning (metodik, disposition, källkritik, litteratursökning). Den visuella kommunikationen stöds av träning i grundläggande ritteknik och layout samt datasammanställning i diagram och spreadsheet.

För att särskilt stödja den skriftliga och visuella framställningen ingår att kunna hantera grundläggande datorprogram för dessa ändamål, så som ordbehandlingsprogram (Word), kalkylprogram (Excel), presentationsprogram (PowerPoint) samt ritprogram för 2D-CAD (AutoCAD).

Seminarier i studie- och karriärplanering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betygsatta inlämningsuppgifter tillhörande varje kursavsnitt i Kommunikationsdelen. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av inlämningarna. Slutbetyg: 3, 4 eller 5. CAD-, Excel-, Word-, Powerpointinlämningarna bedöms G/U. Alla moment ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Ingen tentamen.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Kommunikation och datorverktyg Del 1.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig kommunikation, datorverktyg. Delmomentet omfattar: Muntlig kommunikation, datorverktyg.
Kod: 0214. Benämning: Kommunikation och datorverktyg, Del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig kommunikation, datorverktyg. Delmomentet omfattar: Godkänd skriftlig framställning, godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA602, MMT656

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Hemsida: http://www.caad.lth.se
Övrig information: Seminarium i studiestrategier är obligatoriskt.