Kursplan för

Säkerhet
Data Security

EDA625, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA3, IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att göra studenten väl förtrogen med de säkerhetsproblem som behöver lösas kring och i datorsystem för att en betryggande kommunikation skall kunna upprättas. I en värld där kommunicerande datorer är geografiskt utspridda är det viktigt att man säkerställer att rätt information når rätt och endast rätt mottagare. Kryptering, autentisering, nyckelhantering och certifikat är exempel på begrepp som klargörs och exemplifieras i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå och förklara grundläggande säkerhetsproblem och lösningar som uppstår i samband med dataanvändning och datakommunikation: sekretess, dataintegritet och tillgänglighet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna tydligt förklara tankegångar och lösningsmetod för inlämningsuppgifter.

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända redovisningar av i kursen ingående laborationer/redovisningar. Högre betyg avgörs via den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Säkerhet.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0208. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ben Smeets, ben-smeets@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eda625