Kursplan för

Medicinsk signalbehandling
Biomedical Signal Processing

BMEN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-sbh, C4-ssr, D4-ssr, E4-mt, F4, F4-mt, F4-bm, F4-ss, Pi4-biek
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger en översikt av metoder som är lämpliga för att lösa problem inom medicinsk signalbehandling. Studenten skall ges tillräckliga insikter om medicinska signalers ursprung och lämpliga analysmetoder för att självständigt kunna bedöma vilken metod som är lämplig att använda.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Bioelektriska signaler

 

Signaler i hjärnan

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. 1-2 omfattande, obligatoriska projektuppgifter som bedrivs från ett problembaserat perspektiv där studenten får ta ett betydande ansvar för att formulera och lösa uppgiften.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd examen Delmomentet omfattar: Skriftlig examen
Kod: 0217. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt Delmomentet omfattar: Projekt för max två studenter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital signalbehandling, ETI265 Digital signalbehandling i multimedia eller ETT080 Signalbehandling och kommunikation eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI160, ETIF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@eit.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/medicinsk-signalbehandling/medicinsk-signalbehandling-bmen01/
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.