Kursplan för

Spatiala experiment II, teori
Spatial Experiments II, Theory

ASEN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall stimulera studentens förmåga att utnyttja interdisciplinär kunskap, erfarenhet och expertis, framför allt inom naturvetenskap och teknik, och hur detta kan tillämpas inom arkitektur. Kursen skall stödja studentens förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt och att identifiera möjligheter att experimentera i gränslandet mellan form och funktion, som ett stöd till kursen “Spatiala experiment II”.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

●      visa kännedom om och förståelse för specifik vetenskaplig kunskap, erfarenhet eller expertis inom ett valt område,

●      visa kunskap och insikt kring teori och metod för tillämpning, inom arkitekturfältet, av fakta och erfarenheter från andra vetenskapliga områden.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

●      visa förmåga att beskriva, tolka och diskutera teoretiska utgångspunkter, mål, medel och begrepp inom området experimentell arkitektonisk gestaltning,

●      visa förmåga att genomföra fördjupade analyser av byggda strukturer med avseende på deras funktionella och gestaltningsrelaterade egenskaper,

●      visa förmåga att i ord och bild kunna kommunicera ett teoretiskt innehåll på ett professionellt sätt, med den tydlighet som krävs för ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

●      visa analytisk förmåga att kritiskt granska vetenskaplig kunskap och teori med anknytning till framtidsinriktade aspekter rörande samhälle och byggande,

●      visa förmåga att bedöma värdet av koncept och resultat i arkitektonisk tillämpning,

●      visa förmåga att kritiskt värdera det egna arbetsresultatet vilket bedrivits i en parallell designprocess.

Kursinnehåll

Kursen presenterar teoretiska verktyg för att använda kunskap och erfarenhet från andra vetenskapliga områden för att förbättra byggnadens prestanda, och för att främja tillämpningen av avancerad vetenskap inom arkitektur. Lärande sker genom studier av principer och exempel, vilka tillämpas i studentens designprocess, både för att testa koncept och för att utveckla arkitekturen konceptuellt och funktionellt. Undervisningen bedrivs som föreläsningar, semninarier, workshops, studieresor och litteraturstudier. Undervisningen sker både i grupp och som enskilda övningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen kopplas obligatoriskt till ”Spatiala experiment II” ASEN05.