Kursplan för

Estetik
Aesthetics

AFON01, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att öka studenternas förmåga till kritisk reflexion kring estetiska frågeställningar, vilket även inbegriper en reflexion över egna designprojekt, med avseende på estetik. Detta sker främst genom att studenterna tränas i att praktiskt genomföra en tematisk designuppgift samtidigt som de får tala om estetiska frågeställningar på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och samtida estetiska diskussioner om vår visuella kultur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom ämnet estetik som är av betydelse för olika designprocesser, samt olika diskussioner om produkter och dess kontexter. Kursen introducerar estetikens område och dess historia, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter. Vidare krävs 80% närvaro vid föreläsningar, presentationer och övningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO632

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskare, Anna Petersson, anna.petersson@arkitektur.lth.se
Övrig information: I kursen Estetik ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom ämnet estetik som är av betydelse för olika designprocesser, samt olika diskussioner om produkter och dess kontexter. Kursen introducerar estetikens område och dess historia, huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar.