Kursplan för

Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV
Applied Aesthetics, Visual Communication, part IV

AFOF21, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att öka studenternas förmåga till kritisk reflexion kring olika typer av rum, inredningar och möbler. Detta sker främst genom att kursdeltagarna tränas i att praktiskt arbeta med färdigställandet av en egenhändigt designad/omarbetad möbel samt med modeller av rum och prototyper av inredningar. Studenterna får också övning i att disskutera teoretiska frågeställningar som berör rum och inredningar och deras roll i vårt samhälle/kultur. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuella debatter om rumsutformning och möbeldesign. I kursen ingår även praktiska moment som behandlar utställningsdesign.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen Visuell Kommunikation IV ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen jobbar huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar, men också utifrån aspekten av hur olika samhälleliga och kulturella uppfattningar av rum och möbler påverkar vår upplevelse av dem.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste studenten ha lämnat in godkända övningsuppgifter. Vidare krävs 80% närvaro vid workshops, presentationer och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFOF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Forskare, Anna Petersson, anna.petersson@arkitektur.lth.se
Övrig information: I kursen Visuell Kommunikation IV ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp och traditioner beträffande utformningen av rum, inredningar och möbler, vilket återspeglas i kursens praktiska tillämpningar. Kursen jobbar huvudsakligen utifrån designorienterade aspekter och praktiska övningar, men också utifrån aspekten av hur olika samhälleliga och kulturella uppfattningar av rum och möbler påverkar vår upplevelse av dem.