Kursplan för

Livsmedelskemi II
Food Chemistry II

YTHA76, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: YL1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge kunskaper om vattens, lipiders, kolhydraters och proteiners livsmedelskemi, som bygger vidare på kunskaper från kursen Livsmedelskemi I

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ska ge förståelse för hur livsmedel är uppbyggda.

Kursen innehåller avsnitt om lipider (struktur, egenskaper och funktion i livsmedel, funktion och förändringar i livsmedelsprocesser, vid lagring, matlagning; utvinning ur oljeväxter, tillverkning av matfett, choklad m.m.), kolhydrater (struktur, egenskaper och funktion i råvaror och livsmedel, livsmedelsprocesser, matlagning; sockertillverkning, sötningsmedel) och proteiner (struktur, indelning, egenskaper och funktion i råvaror och livsmedel, funktion och förändringar i livsmedelsprocesser och matlagning) samt tillsatser

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen
Kod: 0216. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro vid laborationer och godkända laborationsrapporter

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA71 Livsmedelskemi I
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTHA75

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ia Rosenlind, ia.rosenlind@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Skriftlig tentamen och laborationer. Under kursen anordnade laborationer och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.