Kursplan för

Produktutveckling - förpackat och klart
Product Development - from Idea to Package

YTHA50, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att belysa hur innovationsarbete och produktutveckling inom olika typer av livsmedelsföretag går till. Hela kedjan från idé till färdig produkt ska belysas, allt från valet av råvaror till valet av förpackning och distribution, liksom olika hjälpmedel som produktutvecklaren kan använda för att optimera arbetet. Syftet är också att träna studenten i att alltid väga in etik och miljö i produktutvecklingsarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Att utveckla nya produkter och anpassa och förbättra gamla är nödvändigt för alla företag. För att vara framgångsrikt måste företaget tänka strategiskt och då krävs ett aktivt och kreativt innovationstänkande och produktutvecklingsarbete.

Produktutveckling handlar mycket om att arbeta i projektgrupper bestående av olika kompetenser. För livsmedelsteknikern gäller att förstå vad som händer i livsmedlet om man ändrar i ett recept eller i en tillverkningsanvisning. Livsmedelsteknikern ska också kunna översätta nya trender och nya forskningsrön till nya produkter som går att tillverka effektivt, lagra och som når konsumenten med god kvalitet samtidigt som ett hållbart samhälle hela tiden tas i beaktande.

För att effektivisera arbetet och säkerställa produktkvaliteten är sensorik ett användbart hjälpmedel, andra är genomtänkt försöksplanering och utvärdering av resultat.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Två skriftliga tentamina, produktutvecklingsprojekt samt arrangera och utvärdera ett sensoriskt test. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska moment.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Sensorisk analys.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i gruppens arbete som består i att planera, genomföra, utvärdera och redovisa ett sensoriskt test.
Kod: 0213. Benämning: Skriftlig tentamen 1.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen enligt kursmålen för produktutvecklingsavsnittet.
Kod: 0313. Benämning: Skriftlig tentamen 2.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen enligt kursplanemålen för förpacknings- och sensorikavsnittet.
Kod: 0413. Benämning: Projektuppgift skriftlig och muntlig- produktutveckling.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under gruppuppgiftens gång samt godkänd individuell inlämningsuppgift. Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.
Kod: 0513. Benämning: Studiebesök, gästföreläsningar och seminarier.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: samtliga gästföreläsningar, studiebesök och seminarier

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA30, YTHA35, YTHA40, YTHA45, ??019, ??020.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlott Håkansson, Charlott.Hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.