Kursplan för

Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter
Integrated Water Resources Management: International Aspects

VVRF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för arbete med viktiga vattenproblem i internationellt perspektiv. Kursen har fokus på begreppet integrerad vattenresurshantering och bedrivs med hjälp av praktiska exampel och forskningsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Teoretisk genomgång
Integrerad vattenresurshantering med hänsyn till bl a översvämning, torka, dricksvatten, vattenhygien och föroreningar. Dessa frågor/problem skall belysas med tonvikt på naturvetenskapliga/tekniska aspekter, men även med hänsyn till andra faktorer.

Icke-tekniska aspekter: Internationella organisationer, vattenrelaterat bistånd, vattenfrågornas politik och administration, vattenekonomi.

Projektarbete
Projekt/Fallstudier relaterade till aktuella internationella vattenfrågor.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av en obligatorisk "rundabordsdebatt", en större projektuppgift (utförd i grupp), och en skriftlig tentamen. Bedömning av projektuppgift är baserad på form, vetenskapligt innehåll i rapport och muntlig presentation. Den skriftliga tentamen består av i huvudsak öppna frågor som ska besvaras utan hjälpmedel. Betyget utgörs av viktat medelvärde av de två betygsatta momenten.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVR145 Vatten eller VVR111 Hydrologi och akvatisk ekologi.
Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörsexamen
Kursen överlappar följande kurser: VVR130

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Linus Zhang, Linus.Zhang@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/
Övrig information: Denna kurs ersätter kurs VVR130 och är obligatorisk för internationella matersprogrammet Vattenresurser (WaterLU).