Kursplan för

Kusthydraulik
Coastal Hydraulics

VVR040, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU2, V5-vr, W5-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen avser att förmedla kunskaper inom områdena kusthydraulik, kustnära sedimenttransport och kustförvaltning. Inom kusthydrauliken ligger tonvikten på vindgenererade vågor och de krafter som dessa vågor åstadkommer i den kustnära zonen. Avsnittet om kustnära sedimenttransport behandlar transportprocesser under inverkan av vågor och strömmar. Kustförvaltning behandlar dels olika metoder för att skydda kuster mot erosion, dels strategier för att planera och förvalta kusten i ett bredare samhällsperspektiv. Kursen har som målsättning att förmedla såväl grundläggande kunskap om de styrande fysikaliska processerna som övergripande strategier där kustprocesser ses som en del av samhället. Kursen utgör en av kurserna vid en avslutande specialisering inom vattenområdet för V och W och inom internationella mastersprogrammet Vattenresurser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVR090 Hydromekanik. (Kan läsas parallellt).
Begränsat antal platser: 35
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörsexamen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hans Hanson, Hans.Hanson@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/