Kursplan för

Vägkonstruktion och produktionsplanering
Road Construction and Production Planning

VVBF25, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom produktionsteknik för väg- och gatubyggnad. Efter genomgång av kursen skall studenten ha kunskaper om hur planering och genomförande av olika väg- och gatuprojekt fungerar och hur olika intressenter påverkar processen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av beröringspunkterna i en systematisk planering och genomförande av anläggningar och analysera den tillgängliga informationen att utvärdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både i grupp och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av inlämningsuppgifter. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med både teori och räkneuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Väg och Järnvägsteknik eller motvarande kunskaper.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF60

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Campus Helsingborg