Kursplan för

Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik
Interaction between Track and Vehicle-trackvehicle Technique

VVBF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om spårfordons uppbyggnad, funktion och dynamik samt den dynamiska samverkan mellan fordon och bana.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två avsnitt, som vardera avslutas med en skriftlig tentamen.

För avsnittet samverkan fordon/bana ingår följande moment:

För avsnittet spårfordon ingår följande moment:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Två godkända skriftliga tentamina omfattande fordon/bana respektive spårfordon. Godkända beräkningsuppgifter. För godkänt måste båda tentorna klaras plus godkända inlämningsuppgifter. Det är ingen poänguppdelning mellan dem. Beräkningsuppgifter ingår i båda tentorna.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Del 1.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkända beräkningsuppgifter. Godkända inlämningsuppgifter.
Kod: 0211. Benämning: Del 2.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkända beräkningsuppgifter. Godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA35.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVB671

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Stellan Jönsson, stellan.jonsson@trafikverket.se
Kursansvarig: Mats Berg, mabe@kth.se
Kursansvarig: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.hbg.lth.se
Övrig information: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm.