Kursplan för

Utformning av järnvägar
Railway Design

VTVF85, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV3
Valfri för: V4-at, V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I kursen behandlas metodik vid planering och projektering av järnvägar. Fördjupade kunskaper om geometrisk utformning av järnvägar förmedlas med tonvikt på metoder och modeller samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värdera och genomföra en syntes av relevant information från olika discipliner med olika perspektiv vid projektering av en järnväg med ett hållbart förhållningssätt.

Kursinnehåll

Ett järnvägsprojekt på landsbygden följs från idé till färdig detaljutformning. Förutsättningar för utformningsarbetet förmedlas. Principer och grunder för gällande anvisningar och riktlinjer för geometrisk utformning och dimensionering av olika kategorier järnvägar studeras. Samspel plan och profil analyseras. Järnvägens påverkan på landskap och samhällets bebyggelse och samband analyseras. Stor vikt läggs vid järnvägens inpassning i terrängen. Korsningen mellan väg och järnväg studeras samt för- och nackdelar av olika lösningar diskuteras. Inledande skissingsarbete sker för hand medan datorhjälpmedel används i det efterföljande projekteringsarbetet. Järnvägens konsekvenser på miljön kartläggs och dess nytta för samhället värderas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: En individuell skriftlig hemuppgift. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Examination av projektuppgiften sker gruppvis. Obligatorisk fältövning i 1 dag.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Hemtentamen.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Hemtentamen VGU
Kod: 0212. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Examination av projektuppgiften sker gruppvis.
Kod: 0312. Benämning: Fältövningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk fältövning i 2 dagar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVBF20 Vägbyggnad eller VTVA45 Väg- och järnvägsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVB027, VTVF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges i Lund.