Kursplan för

Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar
Railway Planning and Design Methodology

VTVF80, 11 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska förstå planerings- och projekteringsprocesserna för spårbunden trafik och kunna tillämpa kursens planeringsmetoder för att ta fram funktions- och systemkrav för ett övningsobjekt samt järnvägstekniska lösningar som tillfredsställer dessa krav.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Godkända projektarbeten. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av projektarbete och skriftliga redovisningar och inlämningar.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Del 1.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Som betyg för kursdel 1 erhålls det viktade medelvärdet av skriftliga redovisningar och inlämningar. Delmomentet omfattar: Järnvägslagstiftning, Miljölagstiftning, Strukturerad kravhantering, Samhällsekonomisk kalkyl, nyttor, effekter och konsekvenser, Anläggningskostnader samt Trafikplanering.
Kod: 0212. Benämning: Del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: I kursdelen ingår momenten att i rapportform redovisa järnvägstekniska lösningar som uppfyller de funktions- och systemkrav som tagits fram under kursdel 1.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA35, VTVF35, VTVF45.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF65, VTVF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Campus Helsingborg.