Kursplan för

Elteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningar
Electric Power Systems for Electrified Railway

VTVF45, 10 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper på det elkrafttekniska området inom järnvägen såväl på systemnivå som på komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i problemställningar inom kontaktledningsteknik vid projektering av enklare kontaktledningsanläggning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inlärningen kommer att ske både enskilt och i grupp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända skriftliga tentamina. Godkänt enskilt enklare projektarbete i kontaktledningsteknik.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.
Kod: 0209. Benämning: Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkänt enskilt enklare projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA40, Fysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIE631

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm.