Kursplan för

Geomatik, introduktion
Introduction to Geomatics

VGM630, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder i geodetisk mätningsteknik, satellitgeodesi (GPS) och fotogrammetri samt tillämpningar på verklighetsnära problem. Kursen avser att skapa förståelse för sambanden mellan geodesi, kartprojektioner, satellitgeodesi, geodetisk mätningsteknik och fotogrammetri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt deltagande i fältövning. Fältövningarna genomförs vid LTH i Lund. Eventuella reskostnader bekostas av teknologen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGMF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Ollvik, Lars.Ollvik@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se